หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียน ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๑. การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๑ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑

๓. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียน ระดับ ปวช. ๒ แผนกวิชาการบัญชีที่มีต่อรายวิชาวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

๔. การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียน ปวช.๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕. การศึกษาความพึงใจในการเรียนวิชาชีวิตและสังคมไทย(๓๐๐๐ - ๑๕๐๑) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๖. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและเกรงใจ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์
๗. การนำเพลงมาประกอบการเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทักษะการฟังวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด ๑ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
๙. การสอนซ่อมเสริมเรื่อง สมการและการแก้สมการโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๑๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพัลส์เทคนิคของนักศึกษาระดับปวส.๑ โดยใช้แบบประเมินก่อนและหลังเรียน
๑๑. การพัฒนาการและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนปวช. ๒ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๑๒. การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยทางการเรียน รายวิชาพื้นฐานงานปูน
๑๓. ศึกษาหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนนัฏศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง - โยธา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๑๔. การส่งเสริมทักษะงานสำรวจการก่อสร้างของผู้เรียน
๑๕. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดของนักเรียนชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
๑๖. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความอดทน ความขยันการเรียนและแรงจูงใจของนักเรียนชั้นปวช. ๑ แผนกช่างกลโรงงาน
๑๗. การพัฒนาความสนใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ปวช. ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ โดยการเสริมแรง
๑๘. การสำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาช่างยนต์ ที่มีต่อรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กรณีศึกษาเฉพาะ
๑๙. ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจในเรื่องการไม่ส่งงาน
๒๐. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นักเรียนระดับชั้นปวช.๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๑. การศึกษาพฤติกรรมเรื่องไม่ส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๒.ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้รายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ในโรงแรมของนักเรียนชั้นปวช. ๑ ด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์กับการใช้สื่อมีเดียร์ประกอบการสอน
๒๓. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน ปวช.๑
๒๔. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน ความอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาการบัญชี
๒๕.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวส.๑ แผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๖. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๗. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
๒๘. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดของนักเรียน (ปวช.) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
๒๙. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
๓๐. การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับปวช. ๑
๓๑. การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการปฏิบัติซึ่งใช้ปัญหาเป็นฐานโดยกระบวนการกลุ่ม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับปวช. ๓ กลุ่ม ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓๒. ปัจจัยทางจิต - สังคมกับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นปวช. ๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
๓๓. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๓๔. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ของนักเรียนชั้นปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๓๕. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น เรื่องลูกสูบ
๓๖. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าในรถยนต์ เรื่องระบบไฟเลี้ยว
๓๗. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานส่งกำลังยานยนต์ เรื่องเกียร์
๓๘. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง ระบบหน่วย
๓๙. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔๐. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานักศึกษา ขาดทักษะการตรวจวัดขาทรานซิลเตอร์
๔๑. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนระดับ ปวช.๑ เรื่องกฎของเคอร์ซอฟ โดยการสอนแบบใช้สื่อผสม
 

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียน ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

๑. การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน วิชาเพศศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๓. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาอาเซียนศึกษา ของนักเรียน ระดับ ปวช.๑ แผนกวิชาการบัญชี
๔. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
๕. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (๒๐๐๐ - ๑๕๐๔) สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๖. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ ของนักเรียนระดับ ปวช.๑ แผนกวิชาช่างยนต์
๗. การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
๘. การศึกษาปัญหาของพูดภาษาอังกฤษ สื่อสารด้วยวาจาของนักเรียนชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาการโรงแรม
๙. การสอนซ่อมเสริมเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑
๑๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรดิจิตอล ของนักเรียนระดับปวช.๒ โดยใช้แบบประเมินก่อนและหลังเรียน
๑๑. การพัฒนาการและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนปวช.๒ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๑๒. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะการตรวจวัดขาทรานซิลเตอร์
๑๓. การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเชื่อมเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.๒/๑ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๑๔. ศึกษาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง - โยธา ระดับชั้น ปวช. และปวส. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๑๕. การส่งเสริมทักษะงานสำรวจการก่อสร้างของผู้เรียน งานระดับก่อสร้าง
๑๖. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ๑ ระดับ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อ
๑๗. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
๑๘. การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส. ๒/๑ สาขาเทคนิคเครื่องกล รายวิชาเทคโนโลยีสานสรเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
๑๙. ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช. ๑ - ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กิจ
๒๐. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นักเรียนระดับชั้นปวช. ๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๑. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ความขยันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙
๒๒. การสอนโดยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ รายวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
๒๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศิลปะการให้บริการ เรื่องคุณธรรม ในการบริการ
๒๔. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันความอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ แผนกวิชาบัญชี
๒๕. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวส. ๑ แผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๖. การศึกษาพฤติกรรมในการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙
๒๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ ของนักเรียนระดับ ปวช.๓ แผนกการบัญชี
๒๘. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฝึกฝีมือ ๑ ระดับ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
๒๙. การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ปวช. ๒ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
๓๐. การปรับพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ ปวช.๑
๓๑. การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการปฏิบัติซึ่งใช้ปัญหาเป็นฐานโดยกระบวนการกลุ่ม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ๓ กลุ่ม ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้น ปวส.๑/๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
๓๓. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เรื่องการไม่ส่งงาน
๓๔. การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ของนักเรียน ชั้น ปวช. ๑ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา๑/๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
๓๕. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น เรื่องแหวน 
๓๖. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานไฟฟ้าในรถยนต์ เรื่องระบบไฟชาร์จ
๓๗. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น เรื่องเพลาข้อเหวี่ยง
๓๘. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เรื่องคอมเพรสเซอร์
๓๙. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวัยในห้องเรียน ความขยันอดทน
 

 


 
Web Counter
Meter odometer  
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282