หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

  ข้าราชการ
 
นายรักชาติ  สวัสดิ์นที
นายวิษณุ   ยอดวงษ์
นายสัญญา  บุญศิริ
นายดุสิต  อัฐนาค
นายโกมินทร์  ชิณศิริ
นายศุภชัย  โพธิ์ศรี
นางธนาภา  นาชัยลาน
นางสาวนารีรัตน์  โชติช่วงนิรันดร์
นายจตุชัย 
นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อุ่น
นางแสงอุษา  โพธิ์ศรี
พนักงานราชการ
นายกริช  ผลาเหิม
นายฉันชัย  ภารถวิล
นางสาวพรรณนิภา   ศิริโส
นายอิทธิพล  โพธิพิทูรย์
นางบุญรัตน์  โพธิ์ศรีขาม
นางสาวเกศราวรรณ ศรีบานแจ่ม
นางวรรัตน์  ไกรสูนย์
นางศรินรัต์  ศิริภักดิ์
นางวรณี  ศรีวิสัย
นางอรอนงค์  เหล่าหว้าน
นางสาวสุกัญญา  บรรณสาร
ครูพิเศษสอน
นายวชิระศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ
นายอภิชาติ  โชติญาโน
นายไชยา  กุลซื่อ
นายธานินทร์  ศิริภักดิ์
นายบัณฑิต  ราชเมืองฝาง
นายศุภชัย  วิเศษศรี
นายวิวัฒน์  พัฒนโชติ
นายวิษณุกรณ์  ทองฤทธิ์
นายรุ่งธรรม  ปรีจำรัส
นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีบุญส่ง
นายเรืองชัย  เลิศสงคราม
นายประทีป
นางอวยพร  เตชสุนทรกุล
นางกนกอร  หนาดคำ
นางสาวอัญธิฌา  พรมสุริยา
นางสาวพัชรินทร์  ตรีเพชร
นางสาวสิริประภา  จันทรมนตรี
นายเฉลิม  ศรีหลัก
นายกิรวัส  คลังบุญครอง
ลูกจ้างประจำ
นายสุริยันต์  เรืองโพน
นายสิทธิศักดิ์  วรรณสวัสดิ์
นายดวงเด่น  วิจิตร์วงศ์
นายประกอบ  มัธยมนันทน์
       
เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง      
นายสัจวัจน์  แสบงบาล
นายชุมพล  บูชาทิพย์
นายธนชัยรณภพ  ชมภูทัศน์
นายวรพจน์  สุทธิมล
นายสมศักดิ์  แพปรุ
นายภราดา  รัตนธรรม
นายประพันธ์  กลมเปลือย
นายนวลศรี  วรนนท์
นางเข็มพร  ประชานันท์
นางทัศวรรณ  สะอิ้งทอง
นางมณีรัตน์  สรรพเลิศ
นางชลธิชา  ผลาเหิม
นางปิยภรณ์  ภารถวิล
นางสาวนพมาศ  มะลิต้น
นางสาวเกศรินทร์  ไวแสน
นางสาวฉัตรกมลวรรณ  หาชื่น
นางวิไลลักษณ์  บุญศิริ
นางเพ็ญทิพย์  สุทธิมล
นางสาวคำผอง  ประเสริฐสังข์
นายนิคม  ครองยุติ
   
     

 
 
 
 
 

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282