หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!
              
 


นายวิชา  อาญาเมือง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

 

              
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรภายในสถานศึกษา
แผนการเรียน
สถานที่ตั้ง/แผนที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ทวิภาคี
SAR ปรจำปีการศึกษา 2559
SAR ประจำปีการศึกษา2558
sar56 SAR ประจำปีการศึกษา 2557
sar56 แผนปฏิบัติราชการ 2556
sar56 หนังสือรับรองผู้ผ่านอบรมใบขับขี่
 

              
 
ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลทางสังคม
ระบบเครือข่ายวิทยาลัย
 

              
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

              
 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยการสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 


              
 
ใบรายชื่อบุคลากร
บันทึกข้อความเดินทางไปราชการ
ใบลาป่วย ลากิจ
ใบสำคัญรับเงิน
คำร้องแก้ 0 และ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ และรีเกรด
คำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น
 

              
   

              
 
 สำนักความร่วมมือ
 สำนักอำนวยการ
 สำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา
 สำนักนโยบายและแผนการอาชีว
ศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา
 หน่วยศึกษานิเทศก์
 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 


 


เชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล ขนาดน้ำหนัก 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รายงานข่าว:   เชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล ขนาดน้ำหนัก 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 2 ตอน (แบบ 4 ประตู ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. (ครั้งที่ 2)
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: [อาคารสถานที่ / พัสดุ]
วันที่: [18 มิ.ย. 2562]   เวลา: [ 13:12:21]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

เชิญชวนประชาพิจาร คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล
รายงานข่าว:   เชิญชวนประชาพิจาร คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล
จำนวนผู้อ่าน: [3] คน   ประเภทข่าว: [อาคารสถานที่ / พัสดุ]
วันที่: [12 มิ.ย. 2562]   เวลา: [ 16:13:14]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานข่าว:   ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนผู้อ่าน: [11] คน   ประเภทข่าว: [อาคารสถานที่ / พัสดุ]
วันที่: [27 พ.ค. 2562]   เวลา: [ 18:06:04]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> เชิญชวนประชาพิจาร คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 12 มิ.ย. 2562
>> ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 27 พ.ค. 2562
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 27 พ.ค. 2562
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาสิ่งก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 29 พ.ย. 2561
>> ประกาศยืนยันการใช้รูปแบบรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 29 พ.ย. 2561
>> ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดรูปแบบรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 23 พ.ย. 2561
>> ยกเลิกประกาศเชิญชวนร่วมยื่นเสนอแนะรางรายละเอียดแบบรูปรายการและราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 22 พ.ย. 2561
>> ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 20 พ.ย. 2561
>> ยกเลิกประกาศเชิญชวนร่วมยื่นเสนอแนะรางรายละเอียดแบบรูปรายการและราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 20 พ.ย. 2561
   

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2560

 

 

 

ประกาศ!! พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน

 


 
ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) 
  ใบงานที่ 2 การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  ใบงานที่ 3 การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ
  ใบงานที่ 4 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน
  ใบงานที่ 5 การเปิดดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแฟ้มตำแหน่งงานว่าง
  ใบงานที่ 6 การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน
  ใบงานที่ 7 การนหาตำแหน่งฝึกงานและสมัคฝึกงาน
   
  

  
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-869222    โทรสาร :
043-869222