หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!
              
 


นายวิชา  อาญาเมือง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

 

              
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรภายในสถานศึกษา
แผนการเรียน
สถานที่ตั้ง/แผนที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ทวิภาคี
SAR ปรจำปีการศึกษา 2559
SAR ประจำปีการศึกษา2558
sar56 SAR ประจำปีการศึกษา 2557
sar56 แผนปฏิบัติราชการ 2556
sar56 หนังสือรับรองผู้ผ่านอบรมใบขับขี่
 

              
 
ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลทางสังคม
ระบบเครือข่ายวิทยาลัย
 

              
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

              
 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยการสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 


              
 
ใบรายชื่อบุคลากร
บันทึกข้อความเดินทางไปราชการ
ใบลาป่วย ลากิจ
ใบสำคัญรับเงิน
คำร้องแก้ 0 และ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ และรีเกรด
คำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น
 

              
   

              
 
 สำนักความร่วมมือ
 สำนักอำนวยการ
 สำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา
 สำนักนโยบายและแผนการอาชีว
ศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา
 หน่วยศึกษานิเทศก์
 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 


 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
รายงานข่าว:   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
จำนวนผู้อ่าน: [5] คน   ประเภทข่าว: [ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน]
วันที่: [17 เม.ย. 2561]   เวลา: [ 12:25:38]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะโดยก
รายงานข่าว:   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ์
จำนวนผู้อ่าน: [9] คน   ประเภทข่าว: [ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน]
วันที่: [09 เม.ย. 2561]   เวลา: [ 15:02:37]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และสมรรถนะ บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง
รายงานข่าว:   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และสมรรถนะ บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
จำนวนผู้อ่าน: [16] คน   ประเภทข่าว: [ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน]
วันที่: [05 เม.ย. 2561]   เวลา: [ 10:22:14]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะโดยก   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 09 เม.ย. 2561
>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และสมรรถนะ บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 05 เม.ย. 2561
>> ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 22 มี.ค. 2561
>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 28 พ.ย. 2560
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 14 พ.ย. 2560
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดเข้ารับการประเมินและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 10 พ.ย. 2560
>> ประกาศแนบท้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 24 ต.ค. 2560
>> ประกาศเพื่อรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครู)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 24 ต.ค. 2560
>> ประกาศ ยกเลิกการประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกงานราชทั่วไป (ตำแหน่งครู) ลงวันที่ 2   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 24 ต.ค. 2560
>> ประกาศเพื่อรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครู)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 24 ต.ค. 2560
   

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2560

 

 

 

ประกาศ!! พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน

 

 
ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) 
  ใบงานที่ 2 การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  ใบงานที่ 3 การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ
  ใบงานที่ 4 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน
  ใบงานที่ 5 การเปิดดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแฟ้มตำแหน่งงานว่าง
  ใบงานที่ 6 การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน
  ใบงานที่ 7 การนหาตำแหน่งฝึกงานและสมัคฝึกงาน
   
  

  
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282 043-869222    โทรสาร :
043-869222