หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!
              
 


นายวิชา  อาญาเมือง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 

              
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรภายในสถานศึกษา
แผนการเรียน
สถานที่ตั้ง/แผนที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ทวิภาค
sar56 SAR ประจำปีการศึกษา2556
SAR ประจำปีการศึกษา2557
sar56 SAR ประจำปีการศึกษา2561
sar56 แผนปฏิบัติราชการ 2556
sar56 หนังสือรับรองผู้ผ่านอบรมใบขับขี่
 

              
 
ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลทางสังคม
ระบบเครือข่ายวิทยาลัย
 

              
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

              
 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยการสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 


              
 
ใบรายชื่อบุคลากร
บันทึกข้อความเดินทางไปราชการ
ใบลาป่วย ลากิจ
ใบสำคัญรับเงิน
คำร้องแก้ 0 และ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ และรีเกรด
คำร้องขอลาออก
 

              
   

              
 
 สำนักความร่วมมือ
 สำนักอำนวยการ
 สำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา
 สำนักนโยบายและแผนการอาชีว
ศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา
 หน่วยศึกษานิเทศก์
 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 


 


ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
รายงานข่าว:   ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
จำนวนผู้อ่าน: [13] คน   ประเภทข่าว: [ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน]
วันที่: [07 ส.ค. 2562]   เวลา: [ 11:50:42]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 2
รายงานข่าว:   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 2 ตอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้อ่าน: [29] คน   ประเภทข่าว: [อาคารสถานที่ / พัสดุ]
วันที่: [10 ก.ค. 2562]   เวลา: [ 16:16:08]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้
รายงานข่าว:   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 2 ตอน
จำนวนผู้อ่าน: [38] คน   ประเภทข่าว: [อาคารสถานที่ / พัสดุ]
วันที่: [28 มิ.ย. 2562]   เวลา: [ 12:19:36]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 2   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 10 ก.ค. 2562
>> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
>> ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
>> เชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล ขนาดน้ำหนัก 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ    ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 24 มิ.ย. 2562
>> เชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล ขนาดน้ำหนัก 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ    ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
>> เชิญชวนประชาพิจาร คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 12 มิ.ย. 2562
>> ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 27 พ.ค. 2562
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 27 พ.ค. 2562
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาสิ่งก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 29 พ.ย. 2561
   

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2560

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2560

 

 

 

ประกาศ!! พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน

 


 
ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) 
  ใบงานที่ 2 การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  ใบงานที่ 3 การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ
  ใบงานที่ 4 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน
  ใบงานที่ 5 การเปิดดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแฟ้มตำแหน่งงานว่าง
  ใบงานที่ 6 การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน
  ใบงานที่ 7 การนหาตำแหน่งฝึกงานและสมัคฝึกงาน
   
  

  
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-869222    โทรสาร :
043-869222